ico textsize.png Tekststørrelse
ico contrast.png Kontrast

 

Under funksjonsområdet Teknisk, Næring og Miljø finner du driftsenhetene Byggesak, Landbruk, Skogbruk/Vilt/Miljø og Næring, GIS (Geografisk informasjonssystem), FDV (Forvaltning, drift og vedlikehold, Arealplan og Brann/Beredskap/Feiing. Brann og feietjensten utføres av Orkdal kommune.

 
 
Teknisk, Næring og Miljø:
 
 
 
Roar Santi Grindvold

Kom.sjef teknisk avd

.Fagansv. plan

  72 45 55 55                   
Øyvind Engvik
Leder for avdelingen
Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV)
 
72 45 55 55
Torstein Vitsø
Rådgiver Landbruk, Vilt,
 
72 45 55 55
Ole Martin Hilstad Avd.ing GIS   72 45 55 55
Kjell Ivar Framås Ingeniør   72 45 55 55
Grzegorz Pietka saksbehandler   72 45 55 55 

 

 

Offentlig ettersyn - endring av reguleringsplan for Mjønestrø, gnr. 15 bnr. 3

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Snillfjord formannskap i sak 16/18 å legge forslag til endring av reguleringsplan for småbåthavn på eienodmmen Mjønestrø ut til offentlig ettersyn og høring,

2018-02-27

Høring - reguleringsplan for Våberget småbåthavn, gnr. 50 bnr. 4

I medhold av plan- og bygningslovens §12-10 legger Snillfjord kommune ut forslag til reguleringsplan for Våberget småbåthavn, del av gnr. 50 bnr. 4 Bystingen i perioden 18.08 – 02.10.17.1 Planbeskrivelse.pdf

2017-08-18

Egengodkjent reguleringsplan - Hamnaholmen, gnr. 4 bnr. 42 m/fl

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i K-sak 3/17 vedtatt detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse, naust og småbåthavn ved Hamnaholmen.

2017-02-21

Høring - reguleringsplan for Saghålan, del av gnr. 18 bnr. 1 og 3

Med hjemmel i plan- og bygningslovenss § 12-10 har Snillfjord kommune i FSK-sak 4/17 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for deler av eiendommen gnr. 18 bnr. 1 og ved Saghålan ut til offentlig ettersyn og høring.

 

2017-01-30

Egengodkjent reguleringsplan - Gang- og sykkelveg Krokstadøra

Snillfjord kommunestyre egengodkjente i K-sak 82/16 reguleringsplan for gang- og sykkelveg mellom Krokstadøra oppvekstsenter og Moa.

2017-01-09

Høring - planprogram og varsel om oppstart av planarbeid på - Nernesset i Slørdal - del av gnr. 18 bnr. 3

Formannskapet vedtok i sak 161/16 å legge forslag til planprogram for oppstart av reguleringsplanarbeid på Nernesset i Slørdal ut til offentlig ettersyn og høring.

Formålet med planarbeidet er å utvide eksisterende industriområde for å muliggjøre fremtidig økning i produksjon av smolt.

2016-12-13

Offentlig ettersyn og høring - Reguleringsplan for Hamnaholmen gnr. 4 bnr. 42 m/flere

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-10 har Snillfjord kommune i FSK-sak 118/16 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Hamnsholmen, gnr. 4 bnr. 42 m/flere ut til offentlig ettersyn og høring.

 

2016-10-31

Egengodkjent reguleringsplan - Fv714 Snilldalslia - Berg

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 har Snillfjord kommunestyre i sak 1/16 egengodkjent reguleringsplan for ny Fv714 på strekningen mellom Snilldalslia og Berg.

2016-03-02